Voorwaarden, privacy, cookies

Algemene Voorwaarden voor deze website inclusief advertentievoorwaarden voor particuliere adverteerders

Toegang tot deze website www.YachtFocus.com en/of gebruik van de aangeboden gegevens betekent dat u zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden.

1) Definities

 • Adverteerder: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) die door YachtFocus een Advertentie voor het Object laat plaatsen op de Website met het doel het Object te verkopen.
 • Advertentie: geheel van tekst en beeld inhoudende de Opgave en eventuele wervende teksten ten aanzien van het Object, gericht op het toegankelijk maken van deze informatie voor Kopers.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 • Bezoeker: een persoon die zich toegang verschaft tot de Website, ongeacht de wijze waarop.
 • Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door YachtFocus te verrichten of verrichte werkzaamheid of prestatie teneinde de Advertentie of de Gewijzigde Advertentie op de Website te plaatsen.
 • Gebruiker(s): Adverteerder(s) en Bezoeker(s)s en Koper(s) gezamenlijk.
 • Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, domeinnamen, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 • Koper: de persoon die met de Adverteerder een koopovereenkomst sluit met betrekking tot het Object.
 • Magazine: het papieren maandblad YachtFocus Magazine evenals het katern “Waterkampioen 2eHands” in het papieren maandblad De Waterkampioen.
 • Magazine Advertentie: de door YachtFocus in overeenstemming met artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden in het Magazine geplaatste advertentie.
 • Object: een nieuw dan wel gebruikt vaartuig of een watersportproduct of een watersportdienst die door de Adverteerder te koop wordt gezet via de Advertentie.
 • Opgave: het door de Adverteerder aan YachtFocus leveren van informatie over het Object, betreffende onder meer categorie, merk en type, een korte omschrijving, het bouwjaar, al dan niet tweedehands zijn, materiaal, lengte, breedte, diepgang, accommodatie, elektriciteit, het soort motor, tuigage, elektronica, navigatie, uitrusting, ligplaats enige verdere opmerkingen en de vraagprijs, alsmede één of meer foto’s van het Object en één naam, telefoonnummer en e-mailadres van de Adverteerder, alsmede vermelding van gekozen nummers van Magazines waarin het Object geadverteerd dient te worden.
 • Overeenkomst: ieder door Partijen conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde overeenkomst, bepaling of uiting betreffende de Dienst.
 • Partij(en): YachtFocus en/of Gebruiker.
 • Website: www.yachtfocus.com en alle andere websites waarmee YachtFocus een collectieve doorplaatsingsovereenkomst heeft. Andere websites kunnen ook eigen algemene voorwaarden hanteren. Daar waar zulke andere algemene voorwaarden conflicteren met deze Algemene Voorwaarden van YachtFocus, zijn de Algemene Voorwaarden van YachtFocus bepalend.
 • YachtFocus: de besloten vennootschap YachtFocus Media B.V., h.o.d.n. YachtFocus, gevestigd te 1185 ZH (Amstelveen) aan de Binderij 7b, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57018960 en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

2) Algemeen, toepasselijkheid en overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer die rechtshandelingen niet leiden tot, of in verband staan met, een Overeenkomst en ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn aangegaan of verricht. Deze Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op ieder gebruik van de Website door Gebruikers.
 2. Door gebruik te maken van de Website en/of de Dienst verklaart Gebruiker deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Gebruiker en YachtFocus, wordt Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens waar het betreft het doorplaatsen van een Advertentie op een Website waarmee YachtFocus een overeenkomst voor doorplaatsing gesloten heeft.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal YachtFocus een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 6. YachtFocus is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bij wijzigen van deze Algemene Voorwaarden zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld worden op de Website op de webpagina www.yachtfocus.com/botensite/algemene-voorwaarden.html. De Gebruiker dient deze dan ook regelmatig te bezoeken om te verifiëren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd. Indien de Gebruiker niet kan instemmen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden dient hij het gebruik van de Website en/of de Dienst te staken; voortgezet gebruik wordt aangemerkt als instemming met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 7. YachtFocus behoudt zich het recht voor om te allen tijde Gebruikers tijdelijk of permanent de toegang tot de Website te ontzeggen, indien blijkt dat de Gebruiker onrechtmatig gehandeld heeft jegens YachtFocus of een derde in verband met de Website en/of de Dienst dan wel in strijd met deze Algemene Voorwaarden heeft gehandeld.
 8. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat YachtFocus de Advertentie plaatst.

3) De Dienst

 1. YachtFocus zal zich inspannen de Dienst overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden te verlenen. YachtFocus garandeert niet dat de Dienst juist, volledig en tijdig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in internet- of telefonieverbindingen.
 2. Alle eventueel door YachtFocus genoemde (leverings-)termijnen worden naar beste weten, op grond van de gegevens die zij ontvangt van Adverteerder, vastgesteld. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt YachtFocus niet in verzuim.
 3. YachtFocus behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van YachtFocus of de Website. YachtFocus zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. YachtFocus zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Gebruiker gehouden zijn.

4) Opgave en kosten van de Advertentie

 1. De Opgave geschiedt in het geval van watersportdiensten, watersportproducten en vaartuigen door middel van het daartoe bestemde formulier op de Website. Uitsluitend vaartuigen kunnen ook via een formulier in het Magazine worden opgegeven, dat per post naar het aangegeven adres van YachtFocus wordt gestuurd, dan wel per e-mail naar particulier@yachtfocus.com. Adverteerder dient bij het gebruik van het formulier uit het Magazine één of meer foto’s mee te sturen die door YachtFocus zullen worden gedigitaliseerd. Foto’s en andere materialen worden uitsluitend door YachtFocus geretourneerd indien een voldoende gefrankeerde en geadresseerde retour enveloppe is bijgevoegd.
 2. De opgave kan door YachtFocus worden gecontroleerd op volledigheid en geschiktheid. Indien de Opgave aan alle door YachtFocus daaraan gestelde vereisten voldoet, wordt de Advertentie geplaatst. Indien de Opgave niet aan alle vereisten voldoet, zal YachtFocus dat binnen twee weken aan Adverteerder bekend maken en hem in de gelegenheid stellen de Opgave aan te vullen dan wel te wijzigen.
 3. Adverteerder is gehouden het aangeboden Object juist en volledig te omschrijven zodat Kopers zich een goed oordeel kunnen vormen omtrent de waarde daarvan.
 4. Opgave van een Advertentie voor een watersportdienst of watersportproduct is gratis. In deze gevallen wordt de Advertentie uitsluitend online op de Website geplaatst en niet in een Magazine.
 5. Opgave van een Advertentie voor een vaartuig dient te worden betaald door Adverteerder tegen het vermelde tarief op het formulier. De Advertentie komt zowel online op de Website als afhankelijk van Opgave en betaling een of meer keren in het Magazine voorzien van een verkorte omschrijving en één foto, al naar gelang de aangegeven keuze door de Adverteerder, waarbij de prijs oploopt met het aantal opeenvolgende Magazines waarin Adverteerder aangeeft te willen adverteren. Bij Opgave via de Website wordt de betaling verricht meteen na het opgeven door middel van online standaard betaalsoftware. Adverteerder kan kiezen tussen een iDEAL-betaling, dan wel creditcard-betaling. Bij Opgave door middel van een papieren formulier wordt de betaling verricht door middel van een eenmalige machtiging voor automatisch incasso, welke wordt uitgevoerd bij eerste gelegenheid na ontvangst van de Opgave.
 6. Adverteerder ontvangt na betaling eenmalig een factuur welke uitsluitend per e-mail naar het e-mailadres van adverteerder wordt verstuurd.
 7. Adverteerder kan bij de Opgave aangeven dat hij of zij anoniem wenst te adverteren, in welk geval naam en telefoonnummer niet in de Advertentie op de Website getoond worden. Gebruikers kunnen dan uitsluitend per e-mail reageren. Naam en telefoonnummer verschijnen wel bij Advertenties in een Magazine.
 8. Adverteerder gaat ermee akkoord dat YachtFocus de dienst aanvangt binnen zeven dagen na betaling, die eruit bestaat de Magazine Advertentie te (laten) plaatsen in het eerstvolgende Magazine. Derhalve heeft Adverteerder geen bedenktijd waarbinnen hij de Overeenkomst kan ontbinden op grond van artikel 7:46d lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

5) Duur en omvang van de Dienst

 1. Een Advertentie verschijnt online, alsmede in het Magazine in een of meer opeenvolgende nummers zoals door de Adverteerder bij de Opgave aangegeven. De online periode is maximaal vier kalendermaanden gerekend vanaf de 1e van de maand waarop het Magazine betrekking heeft en waarin het vaartuig is geadverteerd.
 2. Adverteerders krijgen van YachtFocus per e-mail of telefonisch uitnodigingen om het vaartuig herhaald te adverteren in het Magazine. In de e-mail is een hyperlink geplaatst via welke Adverteerder direct bij zijn Advertentie komt om deze al dan niet aangepast opnieuw en tegen directe betaling als Advertentie in het eerstvolgende Magazine of meerdere, opeenvolgende nummers van het Magazine te herplaatsen. De online periode van maximaal vier maanden wordt automatisch opnieuw ingesteld na herplaatsing.
 3. Zodra de viermaandelijkse online periode verstrijkt en indien Adverteerder de Advertentie niet wenst te verlengen wat inhoudt nogmaals en betaald te plaatsen in het Magazine of indien Adverteerder niet reageert op uitnodigingen behoudt YachtFocus zich het recht voor de online Advertentie na afloop van de viermaandelijkse periode zonder nader bericht te verwijderen van de Website.

6) Inloggegevens en het wijzigen van de Advertentie

 1. Adverteerder ontvangt per e-mail een bevestiging van het plaatsen van de Advertentie met een daarbij behorende gebruikersnaam en wachtwoord (“Inloggegevens”).
 2. Met de Inloggegevens kan Adverteerder inloggen op de Website. Na inloggen kan de Adverteerder de Advertentie wijzigen of verwijderen.
 3. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van de Inloggegevens en dient deze niet aan derden ter beschikking te stellen. Adverteerder is aansprakelijk voor schade voort vloeiende uit het ter beschikking stellen van de Inloggegevens aan derden. Adverteerder is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Website wordt gemaakt. YachtFocus mag ervan uitgaan dat de Adverteerder degene is die zich aanmeldt met de Inloggegevens. Zodra Adverteerder weet of reden heeft te vermoeden dat de Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient Adverteerder YachtFocus daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd Adverteerders eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.
 4. YachtFocus behoudt zich het recht voor Inloggegevens te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren, waaronder begrepen de veiligheid van de Website of het leveren van haar Diensten aan Gebruikers.
 5. Adverteerder zal de Advertentie zelf van de Website verwijderen indien het Object is verkocht, dan wel om een andere reden niet meer te koop staat.

7) Reageren op een advertentie

 1. Koper of Bezoeker kan reageren op een Advertentie door via een webformulier op de Website een e-mail te sturen naar de Adverteerder. Koper dient daarbij zijn naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele opmerkingen in te vullen.

8) Positie YachtFocus

 1. Gebruiker erkent dat YachtFocus de Website slechts ter beschikking stelt aan Gebruikers en dat zij derhalve niet betrokken is bij de transactie tussen de Adverteerder en Koper. YachtFocus zal dan ook nimmer partij zijn bij een overeenkomst tussen een Adverteerder en een Koper.
 2. YachtFocus is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden Objecten, de getrouwheid, waarheid of nauwkeurigheid van de Advertentie, de bevoegdheid van een Adverteerder om aangeboden Objecten daadwerkelijk te kunnen verkopen, noch het vermogen van een Koper om aangeboden Objecten daadwerkelijk te kunnen kopen.
 3. Gebruiker erkent dat YachtFocus niet aansprakelijk is voor het al dan niet tot stand komen van een transactie, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de transactie gehanteerde betalingswijzen.
 4. Gebruiker erkent dat YachtFocus het recht heeft de (gewijzigde) Advertenties redactioneel te bewerken en/of in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de (Gewijzigde) Advertenties voldoen aan de daaraan door YachtFocus gestelde (redactionele) eisen en aan geldende wet- en regelgeving. Met name kan het voorkomen dat YachtFocus de Advertentie in een andere en door haar beter geschikt geachte rubriek in het Magazine plaatst. Ook kan het voorkomen dat YachtFocus de foto in het Magazine bewerkt of spiegelt.
 5. Gebruiker erkent dat YachtFocus het recht heeft Opgaven en Advertenties te weigeren of op welk moment na plaatsing dan ook te verwijderen van de Website, zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, Advertenties voor Objecten die bij of krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden door particulieren, Advertenties voor Objecten waarvan de verkoop rechten van derden schendt dan wel Advertenties die de rechten van derden op enige andere wijze schenden.
 6. YachtFocus correspondeert met Adverteerders door middel van e-mailboodschappen naar het door de Adverteerder opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen. Om deze reden zal Adverteerder eventuele wijzigingen in het e-mail adres steeds prompt doorgeven.
 7. Gebruiker aanvaardt dat YachtFocus niet in staat is de identiteit van Gebruikers met zekerheid vast te stellen. Gebruiker is derhalve zelf gehouden zich te vergewissen van de identiteit en goede bedoelingen van andere Gebruikers.

9) Spam en harvesting

 1. Het is niet toegestaan de gegevens van Gebruikers op de Website te verwerken voor enig doel behoudens het plaatsen van en reageren op Advertenties met het oogmerk om het Object te kopen of daarover nadere informatie te verkrijgen, hetgeen inhoudt dat, onder meer doch niet daartoe beperkt, verboden is:
  1. het (ongevraagd) initiëren van enige vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, telefoon, fax, SMS, MMS, post of anderszins met een Gebruiker, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon;
  2. de Gebruikers te benaderen met enige vorm van ongevraagde communicatie;
  3. gegevens van Gebruikers en/of Objecten te verzamelen voor welke reden dan ook.

10) Garanties

 1. Adverteerder garandeert dat:
  1. Informatie in de Opgave en de (gewijzigde) Advertentie juist, volledig, accuraat en actueel is;
  2. met de Opgave en de (gewijzigde) Advertentie geen rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, worden geschonden;
  3. de Opgave of de (gewijzigde) Advertentie niet misleidend is;
  4. de Opgave of de (gewijzigde) Advertentie niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de Nederlandse Reclame Code;
  5. de Opgave of de (gewijzigde) Advertentie niet strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden en/of de belangen en/of de goede naam van YachtFocus zal schaden.
 2. Adverteerder garandeert dat Adverteerder volledig gerechtigd en bevoegd is de Opgave te doen en de Advertentie te (laten) plaatsen.
 3. YachtFocus geeft geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, gangbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid of werking van de Website en/of de Dienst.
 4. YachtFocus garandeert tevens niet dat:
  1. de informatie op de Website, inclusief de Advertenties en/of informatie over Gebruikers juist, actueel en volledig is en/of door haar is geverifieerd;
  2. dat de Opgave zal leiden tot het plaatsen van een Advertentie;
  3. dat plaatsing van een Advertentie zal leiden tot de verkoop van het Object; of
  4. dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.

11) Aansprakelijkheid

 1. YachtFocus sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Website of de Dienst, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
  1. handelingen door Gebruikers verricht, zoals het sluiten van een koopovereenkomst op basis van een Advertentie;
  2. de onmogelijkheid de Website te gebruiken;
  3. het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
  4. het onrechtmatig gebruik van de systemen van YachtFocus, waaronder de Website, door een derde.
 2. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van YachtFocus en haar leidinggevenden. In die gevallen is de schade gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000,-.

12) Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst, berusten uitsluitend bij YachtFocus of haar licentiegevers.
 2. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende enig deel van de Website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.
 3. Eventuele intellectuele eigendomsrechten op de Opgave en de (gewijzigde) Advertentie berusten en blijven berusten bij Adverteerder.
 4. Door het ter beschikking stellen van de informatie in de Opgave en de Gewijzigde Advertentie verleent de Adverteerder voor zover noodzakelijk aan YachtFocus een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om deze informatie te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar te maken op de Website en om de informatie te gebruiken en te verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de Website, de onderneming van YachtFocus en haar onderdelen of de Dienst.
 5. De gegevensverzameling op de Website is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. YachtFocus is de producent van deze databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze databank. Gebruikers mogen gegevens uit de databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Algemene Voorwaarden is toegestaan en mogen niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van YachtFocus, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) opvragen en/of hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 6. Adverteerder laat aan YachtFocus de volledige vrijheid in het voeren van onderhandelingen over eventuele claims en aanspraken van derden ten aanzien van enige Intellectuele Eigendomsrechten op de Advertentie, de Opgave, de (gewijzigde) Advertentie of de databank en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure daarover. Indien en voor zover nodig verleent Adverteerder hierbij aan YachtFocus een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Adverteerder verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan YachtFocus die daarvoor redelijkerwijs nodig is.

13) Vrijwaring

 1. Adverteerder vrijwaart YachtFocus van alle schade, claims, aanspraken of acties van derden en/of Kopers, daaronder begrepen rente en kosten, waaronder alle buitengerechtelijke kosten, in verband met de Opgave, de Advertentie of de (gewijzigde) Advertentie.
 2. Mocht YachtFocus kennis hebben of tot het besef komen dat de Opgave of de (gewijzigde) Advertentie onrechtmatig is dan zal YachtFocus prompt handelen om de (gewijzigde) Advertentie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal YachtFocus aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.

14) Forum- en rechtskeuze

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortkomend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de Website of de Dienst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2015.


Privacy policy voor YachtFocus.com

1) Algemeen

 1. Dit is het online privacy beleid van de besloten vennootschap YachtFocus Media B.V., h.o.d.n. YachtFocus, gevestigd te 1185 ZH (Amstelveen) aan de Binderij 7b, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57018960, en aan haar gelieerde ondernemingen.
 2. Waar in deze privacy verklaring (“Verklaring”) termen met een hoofdletter worden geschreven, zijn deze termen gedefinieerd in onze Algemene Voorwaarden, die u elders op deze webpagina leest.
 3. Op deze webpagina wordt uitgelegd hoe YachtFocus gebruik maakt van de persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres etc.) die Gebruikers aan YachtFocus verstrekken.
 4. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. YachtFocus houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt. Uw gegevens worden opgenomen in een database. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens is deze registratie aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

2) Minderjarigen

 1. YachtFocus verzamelt geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar oud zonder toestemming van een ouder.
 2. Indien Gebruiker jonger is dan 16 garandeert Gebruiker door gebruik van de Website of de Dienst dat Gebruiker voornoemde toestemming aantoonbaar heeft verkregen.

3) Afmelding en wijziging

 1. Een Gebruiker heeft te allen tijde het recht te eisen dat persoonsgegevens betreffende hem/haar verwijderd worden uit de database van YachtFocus en van de Website dan wel gewijzigd worden.
 2. Voor verwijdering of wijziging van persoonsgegevens dient Gebruiker een daartoe strekkend schriftelijk verzoek te zenden aan YachtFocus Media BV, Binderij 7b, 1185 ZH te Amstelveen.

4) Verzamelde informatie

 1. YachtFocus verzamelt de volgende persoonsgegevens van Gebruikers: namen, adressen, e-mailadressen, IP-adres(sen), telefoonnummers, informatieaanvragen van Gebruikers en informatie omtrent geadverteerde Objecten, voor zover deze laatste informatie als persoonsgegeven kan worden beschouwd.

5) Cookies

 1. Persoonsgegevens worden eveneens verzameld middels zogeheten cookies.
 2. Voor onze cooky policy zie elders op deze webpagina.

6) Gebruik van persoonsgegevens

 1. Verzamelde persoonsgegevens worden alleen door YachtFocus en eventueel in samenwerking met door YachtFocus geselecteerde betrouwbare ondernemingen gebruikt voor:
  1. het laten functioneren van de Website en de Dienst en voor het leveren van de Dienst aan Adverteerders en Kopers; om de kwaliteit en service van de Dienst en de Website te monitoren en verbeteren; en
  2. voor het verzenden van informatie en promotie door middel van nieuwsbrieven, tekstberichten etc. voor zover Gebruiker daarvoor toestemming verleent. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een daartoe strekkend verzoek schriftelijk te verzenden naar YachtFocusMedia B.V., h.o.d.n. YachtFocus, gevestigd aan de Binderij 7b, 1185 ZH in Amstelveen.

7) Beschikbaarheid voor derden

 1. Zowel Gebruikers als andere bezoekers van de Website kunnen persoonsgegevens van Adverteerders raadplegen op de Website. Het is echter geen enkele Gebruiker toegestaan deze informatie te gebruiken voor een ander doel dan ten behoeve van het kopen van geadverteerde vaartuigen, producten of diensten.
 2. YachtFocus zal persoonsgegevens van Gebruikers niet aan derde partijen geven voor andere doeleinden dan in deze Verklaring opgenomen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk is voorgeschreven of na een rechterlijk bevel. Voor uitvoering van de Dienst is het wellicht noodzakelijk om (een deel van de) persoonsgegevens uit te wisselen met bedrijven. Ook in het geval van een (voorgestelde) verkoop van YachtFocus kunnen persoonsgegevens worden uitgewisseld.

8) Links naar andere sites

 1. De Website bevat links naar sites van andere bedrijven. Gebruikers dienen er rekening mee te houden dat op andere websites andere privacy regels kunnen gelden en dienen daarvan kennis te nemen alvorens persoonsgegevens achter te laten.

9) Vragen/contact

 1. Voor vragen of klachten kunnen Gebruikers schriftelijk contact opnemen met YachtFocusMedia B.V., h.o.d.n. YachtFocus, gevestigd aan de Binderij 7b, 1185 ZH in Amstelveen.

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2015.


Cookie* policy YachtFocus.com

1) Algemeen

 1. Dit is het cookie beleid van de besloten vennootschap YachtFocus Media B.V., h.o.d.n. YachtFocus, gevestigd te 1185 ZH (Amstelveen) aan de Binderij 7b, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57018960, en aan haar gelieerde ondernemingen.
 2. Waar in deze Cookie verklaring (“Verklaring”) termen met een hoofdletter worden geschreven, zijn deze termen gedefinieerd in onze Algemene Voorwaarden, die u elders op deze webpagina leest.
 3. Op deze webpagina wordt uitgelegd hoe YachtFocus gebruik maakt van cookies die het achterlaat op de computer van een Gebruiker.
 4. Gebruiker kan zijn/haar browser zo instellen dat Gebruiker tijdens een bezoek aan de Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat niet van alle mogelijkheden van de Website gebruik kan worden gemaakt of dat er geen toegang is tot bepaalde onderdelen van de Website.

2) Gebruik van cookies

 1. YachtFocus.com voldoet aan de eisen van de zogeheten versoepelde Cookiewet, die inging op 11 maart 2015, inhoudende dat Gebruiker(s) geen toestemming hoeft te verlenen voor het plaatsen van cookies van de volgende typen die YachtFocus mogelijk gebruikt:
  1. technische cookies, nodig om te website te laten functioneren (deels door YachtFocus, deels door derde partij WordPress voor het management van gebruikersaccounts);
  2. analytische cookies, nodig om gebruiksaantallen, bezochte pagina’s en banner clicks geanonimiseerd bij te houden;
  3. affiliate cookies, nodig om te zien welke advertentie leidt tot een aankoop;
  4. a/b testing cookies, nodig om te zien welke versie van de Website beter aanslaat.
 2. YachtFocus stemt geen banneradvertenties af op Gebruiker(s) en heeft geen interesse in het surfgedrag van individuele Gebruiker(s) behoudens voor zover voortvloeiend uit cookie-gebruik waarvoor geen toestemming vooraf benodigd is.
 3. Elke bezoeker krijgt dezelfde, eigen YachtFocus-banneradvertenties te zien, die overigens wel in wisselende maar altijd willekeurige volgorde per bezoek kunnen worden getoond.
 4. Algemeen gebruikelijke en op internet breed aanvaarde eerstelijns cookies van derde partijen die in principe cookies zouden kunnen plaatsen of andere partijen zouden kunnen toestaan dat doen maar waar YachtFocus geen enkele zeggenschap over heeft of enige invloed op kan uitoefenen;
  • Google Analytics (geanonimiseerd);
  • Google banneradvertenties;
  • partijen waarvan content ge-embed wordt, bijvoorbeeld Youtube, Twitter, Facebook, etc..

Ad *: Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen voor uiteenlopende doelen worden gebruikt, maar in het geval van YachtFocus.com is zoals bovenstaand beschreven het enige gebruik:

 1. Functioneel noodzakelijk, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en/of om ingetypte gegevens bij de overgang naar een volgend beeldscherm te kunnen onthouden. Deze cookies zijn onontbeerlijk voor het technisch naar behoren functioneren van YachtFocus.com.
 2. Geanonimiseerd t.b.v. Google Analytics.
 3. Registreren van banner clicks ten behoeve van uitsluitend intern gebruik.
 4. Onvermijdbare en niet door YachtFocus beinvloedbare (of toegankelijke) cookies van een zo beperkt mogelijk aantal breed geaccepteerde en publiekelijk zeer bekende derden, die nuttige software leveren die binnen de Website een plek heeft gekregen voor een zo prettig mogelijke gebruikservaring.

Deze cookie verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2015.

geef uw mening over onze website

versturen