Asbestverklaring oude boten van de baan

Watersporters met een oude boot (van voor 1994) hoeven niet over een asbestvrijverklaring te beschikken. HISWA – brancheorganisatie van de watersportindustrie – maakte met succes bezwaar tegen de uitleg van de Arbowetgeving door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Dankzij een veel minder bureaucreatisch alternatief – een eenvoudig protocol voor watersportbedrijven – zorgt HISWA ervoor dat bootbezitters verschoond blijven van deze overtrokken maatregel.

Sinds 1994 is het gebruik van asbest binnen de EU verboden. Maar ook bij boten die voor 1994 gebouwd zijn in Europa, is het vrijwel onwaarschijnlijk dat er asbest is verwerkt. Bij algemeen onderhoud of reparatie aan deze boten, bestaat slechts een geringe kans dat werknemers in aanraking komen met asbest. Echter, blootstelling aan asbest kan zoals bekend een gevaar voor de gezondheid vormen. De Inspectie SZW stelde naar aanleiding van controles in 2013 de verplichting in dat bootbezitters moeten beschikken over een asbestvrijverklaring voordat er aan een boot gewerkt mocht worden. Een asbestvrijverklaring, afgegeven door een gespecialiseerd bedrijf, zou de consument ca. € 350 kosten.

Laag asbestrisico
HISWA vond deze maatregel overtrokken gezien het lage asbestrisico in boten. De vereniging stelde daarom een beter te hanteren protocol op. In dit protocol, dat goedgekeurd is door de inspectie, staat onder andere dat jachtservicebedrijven tijdens het opmaken van een offerte al aandacht besteden aan het risico van asbest. Verder organiseert HISWA binnenkort een training asbestherkenning voor de bij HISWA aangesloten bedrijven. Met deze vervangende maatregelen is de preventieve asbestvrijverklaring van de baan.

Achtergrond
Watersportbedrijven werden in 2013 geconfronteerd met een bezoek van Inspectie SZW. Hieruit bleek dat deze bedrijven in overtreding (artikel 3 van Avb2005) zijn omdat zij boten onderhouden en/of repareren die gebouwd zijn voor 1994, zonder dat er voorafgaand een asbestinventarisatie plaatsvond door een SC-540 gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Naar de mening van HISWA wordt op de meeste pleziervaartuigen geen asbest aangetroffen. De bekende bronnen, zoals isolatiemateriaal rond een droge uitlaat, pakkingmateriaal of koord in een vetgesmeerde schroefas, zijn in de meeste vaartuigen vervangen door nieuwe systemen. En als dit niet is gedaan, heeft het protocol een signaalfunctie voor het servicebedrijf.

HISWA vindt dat een preventieve asbestinventarisatie van duizenden boten niet in verhouding staat tot de aantallen boten waarop daadwerkelijk asbest zal worden aangetroffen. Een voorlichtingscampagne richting de bedrijven waarin wordt gewezen op de gevaren van asbest in boten, een protocol voor bedrijven zodat vroegtijdig mogelijke bronnen van asbest opgespoord kunnen worden, en een speciale training asbestherkenning zijn efficënter dan een het verplicht stellen van een asbestvrijverklaring. Als een jachtservicebedrijf twijfelt aan de aanwezigheid van asbest, zal hij de eigenaar een SC-540 gecertificeerd bureau aanbevelen. Het bedrijf mag niet eerder starten met de onderhoudswerkzaamheden voordat er zekerheid bestaat over de afwezigheid van asbest.

www.hiswa.nl 

terug