Elektrisch varen kansrijke groeisector

De Friese stichting elektrisch varen (SEFF) organiseerde op 4 november in Westhem, Friesland een Elektrisch Varen conferentie. Aanleiding daartoe was het recent beschikbaar komen van een drietal onderzoeken rond de elektrisch varen branche in Nederland. Belangrijkste conclusie van het conferentie was dat elektrisch varen in een aantal sectoren, nl. de pleziervaart, rondvaart en binnenvaart, een zeer kansrijke groeisector is voor de komende jaren. De verschillende actoren in deze branches, zoals bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen werden daarom opgeroepen deze kansen gezamenlijk op te pakken. Friesland neemt hierin het voortouw door een nieuwe subsidieregeling aan te kondigen.

Marktkansen elektrisch varen
Adviesbureau Rebel Group heeft in opdracht van branchevereniging Elektrisch Varen Neder-land (EV-NL), Provincie Fryslân en Ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan. Bart Budding van dit bureau belichtte op de conferentie de kansen van elektrisch aandrijven in de sectoren: binnenvaart, rondvaart, pleziervaart, visserij en veerdiensten. Elektrisch aandrijven, zoals dat in de zeevaart al veelvuldig wordt toegepast, kan afhankelijk van het vaarprofiel leiden tot een aanzienlijke brandstof- en daarmee uitstoot- en kostenreductie. Voor de ontwikkeling van elektrisch varen (vol-elektrisch, hybride of LNG-elektrisch) in Nederland zijn plezier-, rond- en binnenvaart het meest kansrijk. Hier blijft stimulering door alle partijen, o.a. door promotie, innovatieprogramma’s en elektrisch vaargebieden, wel vereist willen we onze koppositie verder kunnen uitbouwen, aldus Budding.

Houding ten opzichte van elektrisch varen
Sarah Bork presenteerde de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek naar de beleving van elektrisch varen bij watersporters. Dit vormt een deel van haar promotieonderzoek bij de TU Delft en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Elektrisch vaarders zijn zeer te spreken over deze stille en schone manier van aandrijven en vinden de prestaties van hun boten ruim voldoende, maar zij die nog niet elektrisch varen staan er sceptischer tegenover.
Grootste barrière voor de groei van elektrisch varen is nog steeds de grote onbekendheid omtrent elektrisch en hybride varen bij het publiek en in de watersport branche zelf.

Grootte van de elektrisch varen markt in Europa
Marcel Schaap, directeur van EV-NL, schetste de omvang van elektrisch varen. Dit op basis van eigen SEFF -onderzoek in Nederland en van cijfers van collega branche verenigingen in andere landen. Er is een gebrek aan voldoende harde cijfers, want er is geen registratie voor elektrisch aangedreven boten. Maar naar schatting zijn er in de pleziervaart in heel Europa nu zo’n 25.000 boten in de vaart, waarvan 4.500 in Nederland. Daarbij wordt het zgn. trolling segment, waarbij gebruik wordt van gemaakt van kleine hulpmotortjes, niet meegeteld.

Nieuwe subsidie voor elektrisch varen
De Friese Gedeputeerde Jannewietske de Vries opende de Conferentie en zij kwam niet met lege handen. Ze kondigde een tweetal nieuwe subsidies rond elektrisch varen aan: subsidie voor het installeren van lithium batterijen en zonnepanelen op boten.

Doordat energieopslag in lithiumbatterijen circa 40% weegt van die in lood-accu’s kan nu ook elektrisch gevaren worden met boten waar gewicht een grote rol speelt, zoals bijvoor-beeld in zeilboten. Het toepassen van zonnepanelen verlengt de actieradius van elektrisch aangedreven boten, omdat al varend energie wordt opgewekt. Bovendien kunnen boten, die geen gebruik kunnen maken van laadpalen zichzelf nu ook weer opladen als ze stilliggen.

Aanbevelingen / Conclusies van deze Conferentie
Nederland heeft op dit moment een koppositie wat elektrisch aandrijven aangaat. Om die te behouden is het inzetten op vergroting van de branche en het delen van kennis in een Expertise Centrum meer nodig dan ooit. Dit geldt zeker op het vlak van LNG-Elektrisch aandrijven voor de binnenvaart. De branche zelf zal hierin ook een belangrijke rol moeten spelen.

De provincie Fryslân wil in de aanloop naar het Leeuwarden 2018 culturele hoofdstad jaar inzetten op: het oprichten van een expertise centrum, gericht op het naast de pleziervaart verder verduurzamen van de binnenvaart en visserij gebruikmakend van LNG-elektrische voortstuwing.

Maar verdere steun vanuit de overheid, bijvoorbeeld op het vlak van het instellen van meer vaargebieden speciaal voor elektrisch varen, het bij publiek en de branche onder de aandacht blijven brengen van elektrisch varen en het stimuleren van onderzoek blijft noodzake-ijk. Zeker waar elektrisch varen door het toepassen van een samenstel van innovatieve ma-terialen en technieken de verduurzaming en innovatie in de watersport en scheepvaart aan-jaagt. Dit leidt zo tot nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid.

Nieuwe voorzitter SEFF
De conferentie was naast het inhoudelijke thema ook gericht op de voorzitterswissel die binnen SEFF plaatsvond. Medeoprichter van de stichting Wilco Waller nam afscheid als voorzitter. Zijn opvolger is Haije Talsma, in het dagelijks leven wethouder van de Friese ge-meente Ferwerderadiel.

terug