Grote zorg om beleid windturbineparken

Betrek organisaties op het gebied van landschap, natuur en vrijetijdseconomie meer in de besluitvorming over windenergie. Die oproep deden de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer & Randmeren, ANWB en Stichting VBIJ in een brief aan Minister Verhagen (EL&I) en Minister Schultz (I&M) op 13 juli. 

De oproep is een vervolg op het symposium  dat Stichting Waterrecreatie IJsselmeer & Randmeren, ANWB en Stichting VBIJ in Lelystad op 5 juli organiseerden. Nu het IJsselmeergebied  zoekgebied lijkt te worden voor bijna een derde van de nationale opgave voor windturbines, bestaat er een grote zorg dat dit unieke recreatie- en natuurgebied blijvend wordt aangetast.

Aanleiding voor het symposium was de grote onduidelijkheid over beleid van grootschalige windturbineparken. De samenwerking tussen Rijk en provincies en provincies onderling kan veel beter, zo stelden de ruim 150 aanwezige ondernemers, burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Er is veel ergernis over procedures, die niet meer te volgen zijn. Ook moet de overheid ten aanzien van goede informatievoorziening de regie nemen. Het feit dat de Rijksoverheid en de provincie Flevoland niet in gingen op het verzoek om op het symposium een toelichting te geven op hun beleid, versterkt het beeld van gebrekkige communicatie van dit gevoelige dossier. 

Windturbines realiseren op geschikt terrein
De organisaties roepen op tot een sterkere regie en een meer open proces waarin de grootschalige opwekking van windenergie vooral als een industriële activiteit wordt gezien. Windturbines moeten allereerst op daarvoor geschikt terrein gerealiseerd worden zoals zeehavens, logistieke- en andere bedrijventerreinen. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld het IJsselmeergebied ontzien. Een belangrijke sector als de  watersport maakt zich ernstig zorgen over aantasting hiervan. Bijna een kwart van de Nederlandse watersport, 36.000 ligplaatsen verdeeld ver 230 jachthavens bevindt zich in en rondom het IJsselmeergebied. De omzet van deze sector in dit gebied bedraagt 730 miljoen euro per jaar en zorgt voor ruim 7.000 arbeidsplaatsen (fte). 

Geert Dijks, hoofd branchebelangen bij HISWA Vereniging, verwacht grote schade bij watersportondernemers als de realisatie doorgaat van windparken aan de Afsluitdijk, de IJsselmeerdijk, de Houtribdijk en midden in het Markermeer. Deze parken  hebben een enorm negatieve impact op de kernwaarden van het gebied en de ruimtelijke beleving van de recreant. De plusminus 400 turbines zijn tot wel 198 meter hoog en daarmee hoger dan de Euromast. Zo  wordt het  decor voor recreanten en ondernemers en daarmee ook de locale  economie blijvend aangetast. 

Alle partijen zien het internationale belang van het gebied voor de natuur en landschap als basis voor welzijn en recreatie en vragen om meer aandacht voor de impact op het totale landschappelijke beeld in de besluitvorming.

terug