Gedragscode Waterrecreatie Natura 2000

Het IJsselmeer, een water waar de horizon meestal slechts doorbroken lijkt te worden door de mast van een vervagend zeilschip, is het grootste natuur- én recreatiegebied van Nederland. Varen op het IJsselmeer is genieten. Je kijkt altijd ver en het gevoel van vrijheid is bijna tastbaar. Varen op het IJsselmeer betekent ook één zijn met een geweldig stuk natuur en omringd zijn door een unieke vogelrijkdom.

Als zeilers, motorbootvaarders, (kite)surfers, sportvissers, kanoërs en zwemmers zijn we mede verantwoordelijk voor deze natuur. Dat kunnen we waarmaken door ons vaarwater ook te beschouwen als het leefgebied van vogels. Hoe? Dat leest u in deze gedragscode.

Vrij én verantwoord varen op het IJsselmeer
Het IJsselmeergebied is voor veel vogelsoorten letterlijk van levensbelang. Sommige soorten komen er bijtanken op weg naar hun winter- of zomerverblijf, andere soorten overwinteren in het gebied, weer andere verwisselen er van verenkleed of brengen er hun jongen groot.

Door de grootschaligheid van het water hoeven recreanten en vogels elkaar niet in de weg te zitten. Maar er zijn kwetsbare deelgebieden waar in bepaalde perioden grote groepen vogels aanwezig kunnen zijn. In veel gevallen zijn dat luwgelegen oeverzones. Rust is daar voor vogels van levensbelang. Daar kunnen we als watersporter eenvoudig rekening mee houden.

Verstoorde vogels
Verstoring van de rust kan slecht zijn voor de vogels. Ze raken uit hun doen of gaan zelfs op de wiek. Daardoor hebben ze minder tijd om te foerageren en raken ze energie kwijt. Energie die ze voor de volle honderd procent nodig hebben om de duizenden kilometers naar hun broedgebieden te kunnen afleggen. Probeer daarom altijd verstoring te voorkomen. .

Of een groep vogels verstoord wordt in hun natuurlijke gedrag is eenvoudig te herkennen:
1. De eerste vogels kijken op bij het naderen van een boot;
2. De vogels zwemmen weg van de boot, wanneer de boot dichter bij komt;
3. De vogels vliegen op.

Een paar eenvoudige regels…
Pas je vaargedrag aan en houd je aan een paar eenvoudige regels. Zo eenvoudig is het om problemen te voorkomen. Wat kan wel en wat (beter) niet?

Vogelvriendelijk varen

• Vaar nooit door groepen vogels heen
• Houd altijd afstand van groepen watervogels
• Ontzie riet en andere oeverplanten,
• Anker niet in de buurt van rustende of broedende vogels en laat ook vogels met jongen hun ruimte
• Kitesurf alleen op de daarvoor bestemde locaties <kaartje kitesurfgebieden>

Bijzondere rustgebieden
Het Markermeer heeft drie gebieden waar de vogels het in bepaalde periodes voor het zeggen hebben. Hier komt een aantal bijzondere vogelsoorten voor die het echt van deze plekken moeten hebben. We kunnen als recreanten de natuur een heel goede dienst bewijzen door deze gebieden te mijden in de perioden waarin er vogels aanwezig zijn. <in een drietal kaartjes grafisch aangeven welke gebieden en welke periodes het hier betreft!>

Deze gebieden zijn:
• Gouwzee
• Pampushaven
• Kustzone van Muiden

Gesloten gebieden
Ten slotte kent het IJsselmeer enkele gebieden die op grond van Artikel 20 van de Flora- en Faunawet een gedeelte van het jaar zijn gesloten. Dit zijn <kaartjes>

Natuurbewust varen
Naast vogelvriendelijke varen kunnen we als waterrecreant een bijdrage leveren aan een schoon, gezond en natuurlijk vaarwater door:

• Op het water niet met olie, verf, diesel en oplosmiddelen te werken
• Geen hoge hekgolven te maken in de buurt van ondieptes
• Geen onnodig felle verlichting te voeren;
• Radio of marifoon niet meer geluid te laten maken dan nodig is
• Geen afval overboord te gooien

terug