Overeenstemming natuur en recreatie IJsselmeergebied bereikt

Het IJsselmeergebied is een van de grootste watersportgebieden van ons land. Tegelijkertijd is het ook een gebied met kwetsbare en beschermde natuur. Belangenpartijen hebben nu overeenstemming bereikt over hoe uitbreiding van waterrecreatie hand in hand kan gaan met natuurbescherming.

IJsselmeeraanpak
Na een jaar intensief overleg komen overheid, natuurorganisaties en de recreatiesector* met een gezamenlijke visie op de ontwikkelingsruimte in het IJsselmeergebied. Met de gezamenlijke aanpak blijft (economische) ontwikkeling mogelijk terwijl tegelijkertijd kwetsbare natuur wordt beschermd.
De IJsselmeeraanpak houdt in dat kwetsbare gebieden niet uit voorzorg worden afgesloten om verstoring door recreatie te voorkomen en dat uitbreiding van jachthavens in principe mogelijk is. Dit kan doordat de recreatiesector zijn achterban actief informeert over het belang en de kwetsbaarheid van de natuur in dit gebied. Ook is de afspraak gemaakt om er op toe te zien dat mensen zich natuurbewust gedragen. De sector stelt hiervoor samen met de betrokken natuurorganisaties in de loop van het jaar een gedragscode op. De gedragscode moet een bijdrage leveren aan het behoud van voldoende rustplekken in het IJsselmeergebied voor watervogels waarvoor Natura 2000-instandhoudingdoelstellingen zijn vastgesteld.

Natura 2000
Het IJsselmeergebied is aangewezen als één van de 166 Natura 2000-gebieden in Nederland. Dit houdt in dat planten, vogels en andere dieren hier de bescherming krijgen die nodig is om als soort stand te kunnen houden in het huidige leefgebied.
Voor Natura 2000-gebieden worden op dit moment beheerplannen opgesteld. Hierin staat hoe natuurbescherming, gebiedsgebruik en gebiedsontwikkeling evenwichtig kunnen worden gerealiseerd. Het natuurbeleid in Nederland richt zich namelijk niet alleen op bescherming van de soortenrijkdom, maar ook op het kunnen beleven en gebruiken van natuurgebieden. Behalve de recreatieve gebruiksfunctie kent het IJsselmeergebied verschillende soorten economisch gebruik zoals watervoorziening voor landbouw, zandwinning, scheepvaart en visserij. Deze gebruiksfuncties en de aanwezige natuur bestaan vaak al jaren naast elkaar en hebben zich soms zelfs gezamenlijk ontwikkeld. Om ook in de toekomst evenwichtige groei mogelijk te maken van zowel recreatief gebruik als natuurontwikkeling is door alle betrokken partijen afgesproken mee te werken aan het beschermen van dit bijzondere natuurgebied. Dit houdt in dat natuurwaarden op een maatschappelijk verantwoorde manier worden geborgd. Dit gebeurt door bij te houden hoe de natuur- en recreatie zich ontwikkelen en tegelijkertijd voorlichting te geven over hoe watersporters kunnen bijdragen aan het behoud en versterking van de bijzondere natuurwaarden in het IJsselmeergebied. Waar nodig worden recreanten door wetlandwachten en handhavers aangesproken op gedrag dat schadelijk is voor de natuur en strijdig met de afspraken.

 

terug