Subsidieregeling inland AIS-transponders van kracht

Vanaf heden kunnen schippers subsidie krijgen van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat voor de aanschaf en installatie van een inland AIS-transponder. Het Automatic Identification System (AIS) wordt gebruikt voor communicatie tussen schippers onderling en tussen schip en wal.

De subsidieregeling is bedoeld voor alle bedrijfsmatig opererende schepen op de binnenwateren en alle schepen met een lengte van 20 meter of meer. De hoogte van de subsidie is vastgesteld op 2100 euro. Het bedrag dat de schipper dan nog zelf moet betalen is afhankelijk van het merk transponder en waar deze wordt gekocht.

Subsidieregeling
De regeling is van kracht van 2 december 2009 tot en met 31 december 2012. Deze is alleen bedoeld voor de aanschaf en installatie van een inland AIS-transponder en niet voor de koppeling met radar of elektronische kaart.

De subsidieregeling is tot stand gekomen in samenwerking met Duitsland, waar op 1 november 2009 een gelijksoortige regeling van kracht is geworden. Schepen onder Nederlandse vlag kunnen niet deelnemen aan de Duitse regeling en schepen onder Duitse vlag niet aan de Nederlandse. Schepen met een andere vlag kunnen, mits ze aantonen een regelmatige gebruiker te zijn van het vaarwegennet van Nederland of Duitsland, deelnemen aan een van de twee programma’s.

Voor de subsidieregeling ontvangt Verkeer en Waterstaat een bijdrage uit het EU programma van de Transeuropese Netwerken.

Aanvragen en informatie
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij SenterNovem, www.senternovem.nl/ais, die deze regeling uitvoert. Daar is ook meer informatie over deze regeling te krijgen.

Wat is AIS?
Automatic Identification System (AIS) is een aanvulling op het bestaande verkeersmanagement van verkeersposten door Rijkswaterstaat en de bestaande schip-schip communicatie. Het doel van AIS is goede interactie tussen de schippers onderling en die tussen schip en wal. Om met AIS te kunnen werken moet er een transponder aan boord zijn van het schip. Dat is een elektronisch apparaat dat automatisch berichten zendt en ontvangt, zoals basisinformatie over identiteit en positie.

Met een AIS-transponder heeft een schip aan boord meer informatie over het omliggende verkeer. Daarmee heeft de schipper meer overzicht, kunnen verkeerssituaties beter worden ingeschat en kan de vaarweginfrastructuur beter worden benut. Daarnaast zijn gegevens sneller en vollediger beschikbaar in geval van calamiteiten. AIS draagt daarmee bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer.

AIS biedt aanvullende informatie op de scheepsradar en op de elektronische vaarkaart. Het vervangt geen van deze systemen, want het is geen navigatieapparaat.

terug